स्क्रीन रीडर
 
    1 2  
         

महाबीज रोपवाटीका

परिचय
गेल्या दोन दशकांपासून महाबीज रोपवाटीकांव्दारे शेतकरी बांधवांना तसेच इतर ग्राहकांना ५०० हुन अधिक प्रकारच्या फुलझाडे, ऊती संवर्धीत केळी, पपई, फळझाडे, शोभीवंत झाडे, भाजीपाला व कुंपणासाठी लागणाऱ्या झाडांची गुणवत्तापूर्ण रोपे व रोपवाटीका संबंधीत साहित्य् रास्त् दरात उपलब्ध् करुन देण्यात येते. तसेच महामंडळाव्दारे बगीचा विकसीत करण्याचे कार्यसुद्धा केल्या जाते.
महामंडळाचे रोपवाटीकांव्दारे शासकिय, निमशासकिय, खाजगी तसेच स्वयंसेवी संस्था यांना वृक्षारोपण तसेच उद्यान विकसीत करण्यासाठी लागणारी रोपे सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यात येतात. सद्यस्थितीत अकोला, पैलपाडा, खामगाव, व नागपूर येथे महाबीज रोपवाटीका कार्यरत असून भविष्यात अमरावती, जळगाव, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, श्रीरामपूर इ. ठिकाणी महाबीज रोपवाटीकेचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे.

रोपवाटीका संपर्क

रोपवाटीका

संपर्क

प्रभारी, महाबीज रोपवाटीका,
मूर्तीजापूर रोड, शिवणी, अकोला ४४४ १०४

मो.नं. :- ९८६०१५४६४४
ई-मेल :- nursery@mahabeej.com

प्रभारी, महाबीज रोपवाटीका,
तेलंगखेडी गार्डनजवळ, सिव्हिल लाईन, नागपूर ४४० ००१

मो.नं. :-  ८६६९६४२७४८
ई-मेल :-  mbc@mahabeej.com

प्रभारी, महाबीज रोपवाटीका,
पैलपाडा ता. जि. अकोला ४४४ १०४

मो.नं. :-  ७५८८६०९४२४
ई-मेल :-  biolab@mahabeej.com

प्रभारी, महाबीज रोपवाटीका,
खामगाव. जि. बुलढाणा. ४४४ ३०३

मो.नं. :-  ८६६९६४२७४२
ई-मेल :-  sppkhamgaon@mahabeej.com


*

खान आसिफ अहमद (संगणक व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल

*